We buy and I take the commission trade antiques

and artistic works, artistic works of authors from academic

Slovak modern art as well as painting

18 and 19st. Slovakia ...


FERDINAND KATONA (1864 – 1932) - NASLEDOVNÍK ODKAZU LADISLAVA MEDNYÁNSZKEHO LADISLAV MEDNYÁNSZKY – KUFOR KRESIEB
There are no translations available.

alt

 

Slávnostné uvedenie monografie Ferdinanda Katonu
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12
Vernisáž: 12. 12. 2014 o 17. 00
Termín výstav: 12. 12. 2014 – 1. 3. 2015
Kurátorská koncepcia: Anna Ondrušeková Ferdinand Katona (1864 – 1932) Nasledovník odkazu Ladislava Mednyánszkeho
Zsófia Kiss Szemán Ladislav Mednyánszky – Kufor kresieb
Program vernisáže: Barbora Ďubeková – soprán, Juraj Libera - akordeón

Tatranská galéria pri príležitosti 150. výročia narodenia Ferdinanda Katonu (1864 – 1932) prepožičiava svoje výstavné priestory umeleckým dielam žiaka a súčasne jeho mentora, Ferdinandovi Katonovi a Ladislavovi Mednyánszkemu.
Život a dielo Ferdinanda Katonu ovplyvnilo niekoľko okolností. V prvom rade domovské prostredie – najprv Džurkov, chudobná časť rodnej Spišskej Starej Vsi a neskôr Kežmarok, kam sa spoločne s rodičmi presťahoval. Kežmarok Katona považoval po celý život za svoje otcovské rodné mesto. Časté návraty do rodného mesta v ňom prebudili myšlienku na vlastné múzeum – galériu situovanú práve v tomto meste. Domovským prostredím, z ktorého čerpal svoje inšpirácie sa mu však stala drsno-krásna príroda Vysokých Tatier a okolitý spišský región.
K Mednyánszkemu Katona prichádza ako 15 ročný a s jeho pomocou získava výtvarné vzdelanie. Brával ho so sebou na cesty do zahraničia a na svoj „medňanskovský" spôsob ho učil vidieť a zobrazovať svet. Katona vstúpil do umeleckého života pred koncom 19. storočia, teda v čase expanzie umeleckých prúdov a smerovaní. Svetom vládli symbolizmus, syntetizmus, luminizmus, impresionizmus a secesia. Katona si od Mednyánszkeho osvojil nielen formálne poznatky figurálnej kresby, ale od svojho učiteľa prevzal voľbu motívu v duchu intímnej náladovej krajiny. Tak ako Mednyánszky aj Katona prešiel v krajinomaľbe od obdobia náladového romantizmu k stredoeurópsky modifikovanému impresionizmu.
Výstava Kufor kresieb predstaví výber z kolekcie reštaurovaných diel Ladislava Mednyánszkeho, ktoré spravuje Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Koncepcia výstavy bude pozostávať z reštaurovaných kresieb, ktoré sú podstatné z celkového pohľadu na Mednyánszkeho tvorbu, pretože mnohé z nich viedli k vytvoreniu vynikajúcich olejomalieb. Predmetné kresby, predovšetkým figurálne štúdie, siahajú do autorovho raného tvorivého obdobia.
V rámci prezentácia výstav a zároveň svojej odbornej činnosti vydá Tatranská galéria druhé doplnené vydanie publikácie Ferdinand Katona (1864 – 1932). Výstava diel Ferdinanda Katonu, ktorú tvoria diela z rôznych inštitúcií, ale aj od súkromných zberateľov budú mať možnosť uvidieť návštevníci po prvýkrát.
Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na prehliadku stálej expozície Tatranskej galérie, venovanej tvorbe Ferdinanda Katonu do Spišskej Starej Vsi.

Diela zapožičali: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
Východoslovenská galéria v Košiciach
Múzeum v Kežmarku
Súkromní zberatelia

 
Július Jakoby (1903-1985) – výber z tvorby, expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie
There are no translations available.

alt

 

 

Košický maliar Július Jakoby (1903-1985) patrí k najvýznamnejším slovenským výtvarným umelcom 20. storočia. Jeho strhujúce expresívne dielo sústredené na človeka a hľadanie zmyslu jeho existencie zásadným spôsobom obohatilo moderné slovenské dejiny umenia. Napriek mimoriadnej sile umeleckého výrazu, ktorá vyvierala z autorovho talentu a hlbokého prežívania skutočnosti, nestretneme sa v jeho tvorbe s tzv. veľkými témami. Niet v nej pátosu – národného, sociálneho či krajinárskeho, takého významného pre slovenské medzivojnové umenie. Jakoby inšpirácie k tvorbe vždy nachádzal vo svojom bezprostrednom, dôverne známom okolí. S výnimkou krátkych štúdií v Miškovci a Budapešti prežil svoj celý život v Košiciach. Tu aj navštevoval v rokoch 1923-1925. Súkromnú školu, ktorú viedol významný budapeštiansky grafik Eugen Krón, a ktorá zohrala významnú úlohu pri formovaní fenoménu Košickej moderny 20. rokov. Na bohatú tradíciu košického výtvarného prostredia vrcholiacu práve v 20. rokoch 20. storočia nadviazala i nasledujúca maliarska tvorba Júliusa Jakobyho charakterizovaná stupňujúcou sa koloristickou expresívnosťou, výrazovou slobodou a dynamikou maliarskeho rukopisu a v neposlednom rade úprimným záujmom o prostého človeka.

 

Súčasná reinštalácia tejto expozície, ktorá bola slávnostne otvorená 31. mája 1992, v základných vývojových premenách predstavuje tvorbu tohto vynikajúceho maliara od konca dvadsiatych po sedemdesiate roky 20. storočia.

 

Názov výstavy: Július Jakoby (1903-1985) – výber z tvorby /expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie/
Lokalita: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22, Košice
Trvanie výstavy: 13. november 2014 – 18. január 2015
Kurátor: Mgr. Helena Němcová

 
KRAJINA, ČLOVEK, ČAS: Z DIELA ANDREJA DOBOŠA
There are no translations available.

alt

 

Sled výstavných podujatí konaných pri príležitosti stého výročia narodenia košického maliara a grafika Andreja Doboša začal v roku 2011 v Bratislave a pokračoval v Dolnom Kubíne (2012) a v Poprade (2013). Košice, s ktorými je autor najväčšmi spätý završujú sled týchto jubilejných podujatí výberom z umelcovej celoživotnej tvorby.

 

Autor čerpá podnety z krajiny z okolia Košíc, zmocňuje sa nálady Poloninských Karpát, neskôr rozširuje okruh záujmu o prostredie z okolia Brezna (Drábsko). Najčastejšie uplatňuje perspektívu panoramatického vhľadu do hlbokých údolí a náprotivných vrchov. Súčasťou záberu sa stáva architektúra vidieka z oblasti Podkarpatskej Rusi, neskôr stredoslovenského regiónu, ale tiež napr. z okolia Rajca. V Dobošovom podaní sa spája schopnosť zachytiť senzuálne kvality prírody v optickej skratke, s výraznou dávkou emocionálnej naliehavosti podčiarknutej expresívnym rukopisom. Cez pohľady na krajinu, ktorej súčasťou je kultúra ľudového človeka, hovorí o archetypálnej zrastenosti krajiny, prírody a človeka v ich časovej a lokálnej neohraničenosti. Doboš bol súčasne maliar mestského prostredia, významnú časť tvorby zahŕňajú veduty Košíc, v ktorých prežil temer celý svoj život.

 

Originálnymi prístupmi zvlášť v grafike, ale i maľbe prekročil Andrej Doboš priestor regiónu. Jeho diela sú súčasťou zbierok galérií na Slovensku, v Čechách i v zahraničí.

Lokalita: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice, výstavná sieň ,,Aˮ
Vernisáž výstavy: 9. október 2014 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 10. október – 16. november 2014
Kurátor: Eva Kapsová

 

 
OD KLASICIZMU PO BRÁNY MODERNY: UMENIE 19. STOROČIA ZO ZBIEROK ŠARIŠSKEJ GALÉRIE
There are no translations available.

alt

 

Zastúpení maliari:  Aurel Ballo –Július Bencúr –Jozef Boda – Ľudovít Čordák – Mikuláš Jordán – Ferdinand Katona –Max Kurth – Ladislav Medňanský – Teodor Mousson – Juraj Révész – JánRombauer – Imrich Emanuel Roth – Rudolf Scheidhauer – Eugen Szepesi-Kuszka – Antal Tahy – Johan Tallmann – Karol Tibelly –  Július Török – Teodor Zemplényi – Jozef Zmij-Miklošík

                Výstava prezentuje umenie 19. storočia ako epochu dožívania staromajstrovského tvorivého myslenia v pluralite názorov. Zatiaľ čo vystavené diela z obdobia pred rokom 1900 ilustrujú plnú šírku umeleckých názorov vrátane najprogresívnejších štylistických východísk, kľúčom k výberu diel vzniknutých začiatkom 20. storočia bol ich tradicionálny aspekt nepoznačený ešte avantgardou. V rozpore s chronologickým systémom zaužívaným pre galerijnú inštaláciu tohto typu výstavy je volená menej konvenčná forma prezentácie, združujúca diela do niekoľkých okruhov podľa žánru (portrét, krajina, krojopisný žáner, alegorické a mytologické výjavy, sakrálna tvorba i vlastný, sociálny žáner). Inštalácia založená na princípe konfrontácie a kontrastu umožní divákovi v rámci jedinej kolekcie bezprostredne porovnať štýlové posuny v umení sledovaného obdobia i uvedomiť si žánrové nuansy (v prípade krajinomaľby sú zastúpené záhradné a lesné interiéry, veduta či mestská krajina, v prípade portrétov manželské pendanty, žánrový portrét alebo idealizovaná podobizeň).
                Repríza projektu v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi (premiéra v Šarišskej galérii bola v r.2013) prináša nový pohľad nielen pri zhodnotení zbierok, ale v rámci niektorých zmien i v datovaní a atribúcii diel, ako aj upresnenia ikonografického charakteru.

K VÝSTAVE/ z textu Mgr. Jozefa Ridillu:  
                V autorskom zastúpení figurujú Tibelly, Bencúr, Ballo, Zemplényi, Medňanský, Szepesi-Kuszka a mnohí ďalší. Väčšie kolekcie sú venované ťažiskovým osobnostiam výtvarnej kultúry Šariša – Jánovi Rombauerovi a Maxovi Kurthovi. Ich dielo má už tradičný punc „rodinného striebra“, ktoré sa s hrdosťou predkladá hosťovi pri slávnostných príležitostiach. Vďaka expozícii rozčlenenej inštalačne na žánre si možno nejeden divák uvedomí, aká univerzálna bola umelecká osobnosť Maxa Kurtha.
Okrem notoricky známych diel a „erbových“ diel inštitúcie výstava predstaví i maľby, ktoré z rôznych dôvodov čakali na svoju výstavnú premiéru. O prekvapenie sa postarajú napr. dve novozreštaurované klasicistické krajinomaľby.
               Prostredie Spiša pri aktuálnej repríze umožní poukázať na pomerne silné prepojenie šarišského a spišského umenia v 19. storočí, keďže niektorí spišskí umelci na Šariši trvalo pôsobili (Rombauer, Miklošík), resp. pre šarišskú klientelu pracovali. Pomerne bohaté zastúpenie spišských umelcov v zbierkach Šarišskej galérie súvisí s profiláciou jej akvizičnej politiky (bývalá Krajská galéria).

Miesto / kontakt:            Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho                                              kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 053 4174623,                                                        www.gus.sk
Vernisáž výstavy:            streda, 24.9. 2014 o 16.00
Termín výstavy:               24.9. – 22.11. 2014
Kurátor projektu:            Mgr. Jozef Ridilla- Šarišská galéria v Prešove

 
Zátišia – päť zmyslov
There are no translations available.

alt

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Vás pozýva na vernisáž výstavy

GUSTUS, AUDITUS, VISSUS, ODORATUS, TACTUS
Zátišia – päť zmyslov

20. augusta 2014 o 16:00 hod. vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Galéria Bašta – Hrnčiarska 7
Zátišie ako výtvarný žáner, v prvopočiatkoch len kompozícia doplňujúca centrálne motívy diel, sa storočiami vyprofilovalo v samostatný námet umeleckého výtvarného prejavu. Výstava prezentuje 56 výtvarných diel s tematikou zátišia. Sú to grafické listy, olejomaľby a kresby, známych i menej známych, súčasných i starších autorov. Cieľom však nie je predstavovať výtvarné diela určitého obdobia, slohu alebo školy, ale predstaviť zátišie ako výtvarný žáner. Výstavu dopĺňajú alegórie piatich zmyslov – olejomaľby z 18. storočia. Okrem výtvarných diel budú súčasťou výstavy aj reálne inštalácie vybraných kompozícií a maliarskeho ateliéru so statickou prezentáciou fáz vzniku diela.

Výstava potrvá do 2. novembra 2014

 
ARS ET AMOR, LABOR ET GLORIA
There are no translations available.

 

 

5.8. - 2.11.2014   Pondelok: zatvorené, Ut. - Pi: 10.00 - 17.00 hod., So - Ne: 10.00 - 16

cover.jpg

Stredoslovenská galéria - Bethlenov dom, Dolná 8

ARS ET AMOR, LABOR ET GLORIA

Výstava Ars et Amor, Labor et Gloria predstaví verejnosti doteraz neznáme a menej prezentované diela významného maliara Dominika Skuteckého (1849-1921). Umelec sa koncom 19. storočia, po pôsobení prevažne vo Viedni a Benátkach usadil v Banskej Bystrici. Práve v centre Banskej Bystrice, v autentickom prostredí umelcovej rodinnej vily, sídli už od roku 1994 jediná stála expozícia Skuteckého malieb zriadená Stredoslovenskou galériou. Zostavenie dočasnej výstavy v Bethlenovom dome pri príležitosti 20. výročia otvorenia stálej expozície ponúka jedinečnú prehliadku ďalších, takmer 60-tich diel maliara zapožičaných zo súkromných zbierok, zbierok galérií a múzeí na Slovensku a v Čechách. Skuteckého vizuálne výrečné obrazy Vás prevedú pestrým dobovým prostredím benátskych zákutí, pripomenú noblesu monarchie, oživia jej významné osobnosti, či lokálnu históriu medených hámrov. Tiež však cez maliarsky dokument poodhalia podobizne a blízke vzťahy z umelcovho súkromia a prostredia jeho pôsobenia.

Rozšírená prezentácia Skuteckého diela prispeje k bližšiemu poznaniu umelcovej tvorby a temperamentu, jeho profilovaniu a maliarskemu vyhraneniu. Po výtvarnej stránke sa Skuteckého tvorba vyvíjala v dobovom kontexte od strnulej historickej maľby smerom k živšej žánrovej maľbe, ďalej postupovala k civilnejšiemu realizmu a riešeniu svetelných zámerov/problémov v progresívnom duchu luminizmu a impresionizmu.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 4 of 5

starozitnosti starozitnictvo starozitnost vykupujem vykupim komisionalny komisionalne komisionalnych komisionalne predaj predam obraz obrazy obrazov slovensky autor autori autory malba malby malieb portret portrety portreti portretov nabytok nabytky porcelan porcelany porcelanovy skrina komoda hodiny hodina hodinky busta busti busty gramofon gramofony gramofony sklo skla bronz bronzy bronzove bohya boh mramor mramorova mramorove akademicky akademik akademicke moderna moderny 18 19 st storocie slovensko slovenska slovensku vytvarne vytvarny dielo diela dielu umelecky umelec umeleckeho umeleckym galeria galericky galeriou antique antiquariat